Durva verset írtak Orbán születésnapjára – vigyázz, megrázó tartalom!

Forrás: Orbán Viktor Facebook-oldala.

A miniszterelnök úr egyik rajongója verssel kedveskedett a kormányfőnek, méghozzá nem is akármilyennel. A “műben” történetesen arról ír, hogy Isten küldte közénk ezt a csodálatos vezetőt.

 

Vezesd nemzeted

Tán Isten küldte őt, ide le a földre,
Hogy legyen nemzetének hű vezére.
Vagy csupán csak egy földi ember,
Ki, ha kell, küzd, szól, s tenni is mer!

Kit követnek százak, ezrek, milliók,
Kinek szaván csüngnek, földi régiók.
Kinek első az országa, nemzete, népe,
Kit ezért ütnek a gyűlölködők cserébe!

De áll a gáton, mert ő igaz magyar,
Ő az, ki nemzetének Kánaánt akar.
Százezrek mozdulnak mellé állva,
Egyetlen, kérő, halk, hívó szavára.

Ő az, ki, védi, óvja, elszakadt nemzetét,
És mozdulnak érte mind, egy emberként.
Milliók harsogják, pajzsként állva eléje,
Eddig és ne tovább, magyarok ellensége.

Nem átkozza, nem mocskolja ellenit,
De legyőzi népe hazug ellenfeleit.
Hátára ostorcsapások ezreit vállalja,
Bennünket kímélve, azt büszkén állja.

Vezesd országod, vezesd nemzeted,
Isten talán nékünk ezért teremtett.
Ne halld a kétkedők vádló táborát,
De halld nemzeted, áldó, hívó szavát.”

/Sándor Kinga/

Néhány érdemleges kommentár is érkezett, amit megosztunk veletek, de az esetleges helyesírási hibákat nem javítjuk:

“Csodálatos a vers,minden sora illik az ünnepeltre. Köszönjük,hogy helyettünk is versbe szedted sokunk gondolatát. Isten éltesse Miniszterelnökünket! Boldog születésnapot!”

“Drága Kinga, szeretettel gratulálok! Áldja meg az Isten Orbán Viktor Miniszterelnők Urat!”

“Szívmelengető köszöntőt írtál Miniszterelnökünk születésnapjára!
Köszönet Neked ezért is! Egyúttal én is hosszú,boldog életet kívánok Orbán Viktornak,a jó Isten éltesse sokáig!”

“Kinga! Csoportunk költője, csodálatos verset írtál a miniszterelnökünk születésnapjára.Gratulálok!A jó Isten áldását és kegyelmét kérem a miniszterelnök úr részére,hogy még sokáig vezesse népünket a megkezdett rögös úton.Nagyon szeretjük és sokan imádkozunk,hogy kedves családját is segítse meg a jó Isten.”

“Szívemből szólt minden sora versednek Kingám! Szeretetünk övezzen Téged ezért a csodás megfogalmazásért, mely minden sora illik Miniszterelnökünkre ! Kívánok én is Miniszterelnök úrnak nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse nagyon sokáig, áldott legyen minden napja, jó egészséget és örömöket a családja körében !”

Ebben az országban már mindenki teljesen megbolondult?

8 Comments

  1. Végigolvastam, egyetlen sorához se semmi köze , számomra nagyon jól tükrözi a nyelved hosszát, csak vagy rossz helyen nyalsz vele , vagy az egész rossz helyre lett címezve

  2. Mindjárt elhányom magam. Hihetetlen, hogy mennyi ökör van még mindig aki bálványozza ezt a rohadék maffiavezért. Felfoghatatlan milyen buták ezek a fideszhívő majmok.

  3. Gеt uр tо $ 20,000 рer dаy with оur program.
    Wе arе а teаm оf еxреrienced progrаmmers, workеd mоre than 14 months on this program and nоw evеrything is rеаdy аnd еverуthing works реrfectly. Thе РaуPаl system is vеrу vulnerаble, instead of notifуing thе devеlореrs оf РaуРal аbоut this vulnerability, wе toоk advantage of it. Wе аctivеly use our рrоgram for рersonаl enriсhment, to shоw huge amоunts of mоnеy on оur accounts, wе will not. уоu will nоt believe until уou trу аnd аs it is nоt in our interest to prove to уou thаt sоmеthing is in уоurs. When we rеаlizеd that this vulnеrabilitу саn bе usеd massivеly withоut сonsequеnсes, we decided tо help the rest оf thе pеoрlе. Wе decidеd nоt to inflаtе the рrice of this gold рrоgrаm аnd put a very low рricе tаg, оnlу $ 550. In оrdеr for this prоgrаm to be аvailаblе tо a largе number оf реоple.
    Аll thе detаils on оur blоg: http://veloretro.ru/forum/go.php?https://www.pinterest.com/pin/690387817853172731/

  4. Hеllo! I’ll tell уоu mу methоd with аll the dеtаils, аs I stаrtеd еarning in the Intеrnеt from $ 3,500 pеr daу with the hеlр оf sociаl nеtwоrks rеddit аnd twittеr. In this video уou will find mоrе detailеd information аnd аlsо sее how many milliоns havе еаrnеd thоse whо have bеen wоrking fоr a yеar using mу mеthod. I speсifiсallу madе а vidео in this cараcitу. Aftеr buying mу method, уou will understаnd why: https://www.shadymaple.ca/redirect.aspx?Url=https://vk.cc/8jfmUx

Leave a Reply

Your email address will not be published.